Dějiny obec Horní Paseka:Kaplička v obci Horní Paseka

OBEC

První písemná zpráva o vsi je z doby panování českého krále Přemysla
Otakara II. z roku 1265. Ves pravděpodobně vznikla při mýcení zdejších
hlubokých lesů, které zde v té době byly.
Na velkých mýtinách začali první osadníci zúrodňovat půdu.

Před rokem 1457 se zde uvádí
Petr z Paseky. Tomu patřil i blízký Rejčkov. Není však známo, zda
sídlil v Rejčkově nebo v Pasekách. Dalšími majiteli byli sourozenci
Pelhřim a Eliška z Paseky.
Horní Paseku koupili jako odúmrť od pražské dvorské kavceláře 28.
prosince 1457.

Začátkem 17. století však
byla Horní Paseka už v držení Trčků z Lípy. Po konfiskaci jejich
majetku v roce 1636 připadla Horní Paseka spolu s Pejčkovem pod statek
Chotěboř. Tento statek spolu s ostatními vesnicemi obdržel Jaroslav
Sezima Rašín od císaře Ferdinanda II. Pod tímto panstvím se ves
připomíná ještě v roce 1654. Ves v roce 1707 koupil spolu se Zahrádkou
a Kalištěm Jan Leopold Donát z Trautsonu a Falkenštejna, majitel
dolnokralovického panství. Horní Paseka se v roce 1843 uvádí pod
panství
Dolní Kralovice.

Po zřízení politického a soudního okresu ledečského patřila ves pod tento
okres. Do té doby spadala Horní Paseka pod Zahrádku.

 

ŠKOLA

Do roku 1870 učil zdejší děti myslivecký mládenec Relich. Po zákazu
jeho vyučování museli děti docházet do školy v Kališti. Po vzniku školy
v Rejčkově měli děti docházet tam. Ty ale raději docházeli do
zahradecké školy. Rodiče proto požádoli o zřízení školní expozitury
přímo ve vsi. Žádost byla zamítnuta. Expozitura zde vznikla až v roce
1918. Pro tento účel byla pronajata místnost v domě č.p. 13 u Kluchů.
Později pak děti docházely do školy v Rejčkově. Zdejší školní obec se
skládala převážně ze samot. Děti museli chodit do rejčkovské školy přes
velikou roklinu a potok, který když se rozvodnil, znemožňoval docházku
do školy. Po zániku školy v Rejčkově docházeli do školy v Zahrádce. Po
zrušení této školy, když byla Zahrádka zatopena, dojíždí děti do
ledečských škol.

ŽIVOT ZDEJŠÍCH OBYVATEL

Zdejší lidé bývali velmi chudí. Políčka málo rodila, muži pomáhali v
kamenolomech, lesích a dojížděli za sezónní prací na chmel a do
cukrovarů.

SPÁDOVÉ OSADY

Ke zdejší obci patří i samoty Ve Studénkách a V Chalupách. Ve
Studénkách je několik stavení, převažnou část dnes tvoří chalupy pro
rekreační účely. Známý zde byl rod Rojků. Jejich předchudce se vrátil z
napoleanských válek a chvíli učil i v Kališti. Později dostal od
vrchnosti kousek pozemku a postavil si zde hospodářské stavení. Měl dva
syny. Jeden zde později hospodařil a druhý si postavil stavení v
sousedství. V roce 1930 se sem přiženil František Vrána z Horních
Pasek. Jeho otec tam dělal dlouhá léta starostu a tento rod zde žije
dodnes. Blízko se nachází i velmi známé poutní místo Křižná studánka.
Je vždy hojně navštěvována, zvláště o pouti.

LOM U JIRSŮ

Pod obcí je známý lom u Jirsů. Lom otevřel v roce 1920 kameník z Ledče
nad Sázavou Jaroslav Kranda. Jednalo se o jámový lom dlouhý dvacet
metrů a hleboky pět metrů. Těžila se zde dvojslídná lipnická žula.
Těžba ustala pouze za druhé světové války. Stabilně zde pracovali čtyři
lidé, příležitostně i víc. Lom později odkoupil kameník František Jirsa
( 1913-1986 ). Postavil si po roce 1945 blízko lomu rodinný domek a
založil si kamenickou živnost. Ta mu však byla po roce 1948 znárodněna.
Sám musel pracovat v lomu u Kamenné Lhoty. Jednalo se o velmi zdatného
kameníka s uměleckými sklony. Začal opět pracovat pro sebe, když to
podmínky dovolily. Vytvořil řadu kamenných děl, mimo jiné i nahrubo
opracoval sochu Jaroslava Haška v blízké Lipnici. Dnes v jeho práci
pokračují dva vnukové.

JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO

V roce 1957 bylo založeno ve vsi jednotné zemědělské družstvo. Do něho
vstoupila velká část zemědělců. Po osmiletém živoření bylo družstvo v
roce 1966 zrušeno. Část půdy byla vrácena původním majitelům, zbylá
část předána Státnímu statku v Zahrádce. Podle rozhodnutí Okresního
národního výboru v Havlíčkově Brodě byla veškerá půda v roce 1975
převedena pod Státní statek v Ledči nad Sázavou a tím zaniklo ve vsi
soukromé hospodaření.

SPOJENÍ S OKOLNÍM SVĚTEM

V roce 1976 došlo k připojení Rejčkova pod Obecní úřad v Dolním Městě.
Spojení s okolním světem se uskutečnilo až stavbou silnice přes ves v
roce 1984. Ta vedla z Koutů přes Horní Paseku do Rejčkova, s odbočkou
kolem nového hřbitova ( postaven 1972 ) do Hor. Pro zdejší občany začal
jezdit i autobusový spoj z Ledče nad Sázavou do Dolního Města. V akci
„Z” byla postavena i autobusová čekárna.

ZAJÍMAVOSTI

Elektrický proud byl do obce zaveden až v roce 1962. Pro všechny to byl velký pokrok.

Horní Paseka byla spolu se samotami Studénky a Hory připojena v roce 1971 pod Místní národní výbor
v Rejčkově.V roce 1976 došlo k připojení Rejčkova pod Obecní úřad v Dolním Městě.Po nově nastalé situaci v roce 1990 se Horní Paseka osamostatnila a v lednu 1997 byla otevřena nově postavená budova obecního úřadu. Na tom měl velkou zásluhu bývalý starosta Adolf Janeček i dnešní starosta obce Josef Blažek.

Velký požár vznikl úderem blesku v červenci 1995. Uhodilo do stodoly u Zlatů, která přes rychlý
zásah hasičů shořela do základů.